خیاط به همراه چرخ و متعلقات نیازمندیم

حقوق ماهیانه
توافقی
ساعت کاری
توافقی
به یک خیاط خانوم با چرخ و متعلقات نیازمندیم