مقایسه پلان VIP

پلان VIP

  • ایجاد نمایشگاه اختصاصی
  • ثبت نامحدود آگهی
  • 2 آگهی ویژه صفحه اصلی رایگان
  • 3 آگهی ویژه مجموعه اصلی رایگان
  • 6 آگهی ویژه زیر مجموعه رایگان
  • 10 عدد استوری رایگان
  • 10 بار پلکان رایگان

پلان رایگان

همیشه رایگان

  • 5 عدد آگهی رایگان
  • تمدید غیر خودکار
  • عدم امکان ساخت نمایشگاه
ثبت آگهی رایگان