آموزش گوهر تراشی (سنگ تراشی )

آموزشگاه طلاو جواهر سازی مصیبی
دوره آموزش گوهر تراشی برگزار میکند
دوره دامله :قلب -مستطیل چند ضلعی و...
دوره فست :امرالد-مارکیز-اشک و...
دوره پیشرفته
ارائه مدرک فنی و حرفه ای (قابل ترجمه )
3000000