شهر جدید گلبهار مشهد

مشهد _ گلبهار
250 متر زمین سند تکبرگ ملکی
دومین شهر مدرن ایران پس از پردیس تهران
به لحاظ ساختار شهرسازی بین المللی