فنی مهندسی دید پنهان

مجموعه فني مهندسی دید پنهان مجری سيستم هاي امنيتی و كنترل تردد هوشمند در استان اصفهان با بيش از يك دهه فغالیت در اين زمينه ميباشد.
مديريت سليمي