صنایع مفتولی رادمان

تولید سیم
مفتول آرماتوربندی 1.5 فابریک
مفتول قالب بندی 2.5 فابریک
مفتول آنیل 3 و 4

ثبت آگهی رایگان