تهران
آشنایی کامل با نرم افزارهای Excel و Word دارای روابط عمومی بالا