تهران
بسیار تمیز و کم کارکرد با لوازم اضافی
تهران
گلگیر پشت رنگ بیمه تا اخر سال گلگیر جلو تعویض فنی بسیار سالم مصرف کننده
تهران
ماشین تمیز و فنی سالم