تهران
خریدار اوراق بهادار بانکی خصوصا اخزا و سخاب .لطفا واسطه تماس نگیرد. دهنوی