تهران
نیروی آقا جوان جهت پذیرایی و نظافت حقوق وزارت کار