تهران
شرکت پرستاری توانبخش خدمات زیر را دراسرع وقت بابهترین کیفیت به شماارائه می دهد نگهداری ازسالمند(سالم،پوشکی،آلزایمری،ناتوان جسمی)درمنزل نگهداری ازکودک درمنزل همراه بیماردربیمارستان تلفن:88927219-88933907 موبایل:09121971786