آموزش دوره پیشرفته سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، گوهر تراشی پیشرفته

آموزشگاه طلاو جواهر سازی مصیبی در تهران
دوره های گوهر تراشی را برگزار میکند
دوره دامله
دوره تراش زاویه
دوره پیشرفته (نقشه خوانی و...)
3000000

اقساط