نگهداری از حیوانات خانگی

فقط یک بار به دیدن ما بییاید و از نحوه نگهداری و نوع غذا دیدن کنید. در طول شبانه روز حیوان خود را با استفاده از دوربین ببینید. محل نگهداری بسییار تمیز و حیاط برای بازی روزانه حیوانات دوست داشتنی.