ترک اعتیاد توسط داروی گیاهی

داروگیاهی ایرانیان

ترک اعتیادتضمینی (تریاک ،شیره ،هروئین،کراک،شیشه)
___________________________________________________________
هنگام درمان اثری ازدرد،خماری ،رعشه،خمیازه،عرق سرد ،بداخلاقی ،
بیحالی وکم حوصلگی وجودندارد.
درمان بصورت سرپایی و پنهانی انجام میشود
ونیازی به بستری شدن نیست.
وزن ازدست رفته و چهره پریشان بیمار طی چند روز بازسازی میشود.
در ترکیب این دارو ،موادشیمیایی،مرفین یا مشتقات آن وجود ندارد.
این دارو بسیارنیروزا بوده وهنگام مصرف
فعالیت روزانه بیماربیشترمیشود.
این دارو شخص بیمار راکاملآ از وسوسه موادمخدر رهامیسازد
بایکبارمصرف این دارو،خودشما آنرابه بیماران دیگرتوصیه میکنید
مشاوره تخصصی اعتیاد بصورت رایگان
تلفن : 09355104078
موسوی 09383155800

اقساط