باربري و حمل بار

شركت حمل و نقل داخلي و بين المللي خليج فارس
با در اختيار داشتن بيش از 400 دستگاه انواع وسايل نقليه مخصوص حمل بار و 1200 نفر پرسنل مجرب آماده ارائه خدمات حمل تركيبي / ترانزيت با انجام تشريفات گمركي / بيمه / انبارداري و بسته بندي مي باشد.